Kodi mumakonda chilungamo ngati Yesu amakonda chilungamo?

Kodi mumakonda chilungamo ngati Yesu amakonda chilungamo?

Yesu anafotokoza kuti ndi njala ndi ludzu la chilungamo.

3/18/20243 mphindi

Ndi Moyo wa Chikirisitu Wochitachita

Kodi mumakonda chilungamo ngati Yesu amakonda chilungamo?

"Odala ali iwo akumva njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti adzakhuta." —Mateyu 5:6. 

Izi n'zimene Yesu anakhala ndi kuphunzitsa. Iye ankakonda chilungamo ndipo ankadana ndi zoipa ndipo chifukwa cha zimenezi, Iye anali wosangalala kwambiri kuposa wina aliyense. Yesu anafunikira kwambiri kukhala wolungama kotheratu. Iye anapemphera ndi kulira kwamphamvu ndi misozi kwa Mulungu amene akanatha kumupulumutsa ku imfa ndipo Iye anamveka chifukwa cha mantha Ake aumulungu. Anapangidwa kukhala wangwiro mwanjira imeneyi. (Ahebri 1:8-9; Ahebri 5:7-9.) 

Tingayang'anenso Paulo. Anali munthu wophunzira. Iye anali Mhebri wa fuko la Benjamini, Mfarisi wophunzitsidwa ndi Gamaliyeli, ndipo pankhani ya chilungamo mogwirizana ndi chilamulo, iye anali wopanda liwongo. Koma pamene ulemerero wa Ambuye Yesu unaululidwa kwa iye, iye analingalira zonsezo kukhala zinyalala ndi zopanda pake, kuti apambane Kristu. M'malo mwa ulemerero wa padziko lapansi, iye anafuna kukhala ndi chilungamo chimene chimabwera mwa kumvera zonse zimene Mulungu anamuuza. M'mawu ena, iye anafuna kukhala ndi moyo wa Kristu, kudzazidwa ndi zonse za Mulungu. (Machitidwe 22:3; Afilipi 3:5-10; Aefeso 3:17-19.) 

Njala ndi ludzu la chilungamo 

Tsopano ife amene tili ndi njala ndi ludzu la chilungamo tifunikiranso kuphunzira kukhala olungama m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Monga anthu, mwachibadwa sitili olungama. Ndife osalungama, odzilungamitsa, timaganiza kuti ndife olondola pa zomwe timaganiza ndi kunena ndi kuchita, ndife apamwamba ndipo timafuna phindu lathu. Mulungu ayenera kutiphunzitsa mwa Mzimu Woyera njira yopita ku chilungamo Chake, chomwe chalembedwa m'Mawu Ake. Ngati ndife omvera ndipo tingathe kudzichepetsa pamene Mulungu atiphunzitsa ndi kutiphunzitsa, tidzapeza chipatso chamtendere cha chilungamo. (Ahebri 12:7-11.) 

Zitsanzo zingapo za mmene tingaphunzire kukhala olungama m'moyo wathu wabwinobwino, wa tsiku ndi tsiku: 

 • N'zolungama kulipira ngongole imene tili nayo. (Aroma 13:7-8.) 

 • Kuli kolungama kusayang'ana mkazi kumlakalaka. (Mateyu 5:27-28.) 

 • N'zolungama kudziweruza tokha osati enawo. Tikatero tidzakhala ndi nzeru zothandiza ena. (Mateyu 7:1-5.) 

 • N'zolungama kusadziyerekezera ndi enawo. (2 Akorinto 12:12.) 

 • Kuli kolungama kudziyerekezera ndi mawu a Mulungu ndi Kristu. Zimenezi zidzatisunga ife ofunikira chipulumutso chakuya. 

 • N'zolungama kuchita zinthu popanda kukonda chimodzi kuposa china. (Yakobo 2:1-9.) 

 • N'zolungama kuchitira anthu chifundo, chifundo, kukoma mtima, kufatsa ndi ubwino. 

 • Kuli kolungama kudana ndi chikondi cha ndalama ndi kukhala waumbombo, koma m'malo mwake kukhala wopatsa. (1 Timoteyo 6:10-11.) 

 • N'kolungama kusadandaula za mikhalidwe yathu ndi mikhalidwe yathu, koma kukhala oyamikira ndi okhutira, chifukwa ndi Mulungu amene anatiika m'mikhalidwe yathu. (Afilipi 2:12-14; Afilipi 4:11-13.) 

 • N'zolungama kulira ndi anthu amene akulira maliro ndi kusangalala ndi anthu amene ali osangalala, chifukwa ndife ziwalo za thupi limodzi. (Aroma 12:15.) 

 • N'zolungama kuti tisamadziganizire kwambiri kuposa mmene tiyenera kudziganizira. (Aroma 12:3.) 

Chitukuko m'chilungamo 

Tiyenera kumva chisoni chifukwa cha zophophonya ndi zolakwa zathu ndipo tikufunadi kusintha. Ndicho chimene chimatipatsa njala ndi ludzu la chilungamo. Ndiyeno lonjezo la pa Mateyu 5:6 ndi lakuti tidzadzazidwa ndi chilungamo! Ndipo mwa chikhulupiriro ndi kuleza mtima lonjezo limeneli kwa ife lidzakwaniritsidwa. (Ahebri 6:12.) Si chinthu chomwe timalandira nthawi imodzi, ndi chitukuko, chimatenga nthawi. Mulungu adzatisonyeza zophophonya zathu pang'ono ndi pang'ono. (Yohane 16:12, 13.) Iye sadzatisonyeza zambiri kuposa zimene tingapirire panthaŵiyo. (1 Akorinto 10:13.) Ndipo pamene Iye atisonyeza zophophonya zathu, Iye adzatipatsa mphamvu ya kusintha ngati timakonda ndi kumvera choonadi.  

"Koma funani Ufumu wa Mulungu choyamba, ndi chilungamo chake; ndipo zinthu zonsezi zidzaperekedwa kwa inunso." Matthews 6:33 (WEB). 

Positi iyi ikupezekanso ku

Nkhaniyi yachokera ku nkhani ya William Kennedy yomwe idasindikizidwa poyamba pa https://activechristianity.org/  ndipo yasinthidwa ndi chilolezo chogwiritsira ntchito pa webusaitiyi.