Ubale

“Abale” ndi “alongo” ndi awo amene ali mbali ya mpingo wa Kristu. ( Mateyu 23:8; Mateyu 12:50; Ahebri 2:10-18 )