Kuyeretsedwa

Kuyeretsedwa ndi njira imene mumasandulika kukhala ndi chikhalidwe cha umulungu mwa kuchitapo kanthu kosalekeza kupha uchimo pokana mayesero. Ichi ndi chimene chimatanthauza kuyeretsa mkati mwa chikho. ( Mateyu 23:26 ) Chikhalidwe chanu cha uchimo pang’onopang’ono chimaloŵedwa m’malo ndi makhalidwe abwino—khalidwe laumulungu. Aroma 12:2; 2 Petro 1:4 .