Kusinthika

Iyi ndi njira ya kuyeretsedwa, momwe ife umunthu wathu wauchimo umasinthidwa pang'onopang'ono ndi chikhalidwe chaumulungu pamene ife mu kumvera chifuniro cha Mulungu timakana ndi kupha zilakolako zauchimo m'thupi lathu. ( Aroma 12:2; 2 Akorinto 3:18; 2 Petro 1:3-4 )