Kuchimwa

Kuchita uchimo ndiko kuchita chinthu chomwe ukudziwa kuti chimatsutsana ndi chifuniro cha Mulungu. Izi zitha kukhala m'mawu, zochita, kapena ngakhale malingaliro. ( Yakobo 1:14-15 )