Kubwerera mmbuyo

Kubwerera ku machimo akale kapena zizolowezi zomwe wina adagonjetsapo kale.